راهنمای تاسیس مهد کودک

مقالات و مطالب آموزشی کودک

کاربرگ آموزش شب و روز

خورشید چه زمانی طلوع می کند؟ چه زمانی ماه در می آید؟ به کودکتان کمک کنید تا در این کاربرگ تصاویری که به روز و شب مربوط هستند را دسته بندی و جدا کند. کودک باید مربع های کوچک را ب ...