مشتری کسی است که خواستهای خود را برای ما به ارمغان می آورد و وظیفه ما است به این خواسته ها که سودمند اند پاسخ دهیم.

 مشتری مهمترین فرد در این فروشگاه محسوب می شود.

 مشتری هیچ گاه به ما وابسته نیست،  بلکه ما به او وابسته ایم.

 مشتری مانع کار ما نیست بلکه هدف کار ما است.

 ما با خدمت به او در حق او لطف نکرده ایم ،  بلکه او با در اختیار قرار دادن چنین فرصتی به ما لطف می کند.

نباید با مشتری بحث کرد و یا با او به مسابقه عقلی پرداخت هیچ کس در بحث با مشتری برنده نمی شود.