در جریان آخرین محصولات و پیشنهادات ویژه مهدیاب در تلگرام باشید [کلیک کنید]

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت تاسیس مهدکودک

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت تاسیس مهدکودک

تعاریف انواع مهدهای کودک

 

ابتدا این مطلب را مطالعه نمایید: مراحل تاسیس و راه اندازی مهد کودک

 

مهدقرآنی : مهد کودکی است که علاوه برانجام مسئولیت مراقبت و پرورش کودکان درابعاد مختلف ،به امر آموزش قرآن ومفاهیم ینی به کودکان نیز فعالیت دارد.

مساجد: مهدکودکی است که با استفاده از امکانات وفضای فیزیکی مساجد برای ارائه خدمات فرهنگی ، آموزشی به کودکان منطقه نمازگزاران تأسیس می گردد.

آدینه مهد : مهدکودکی است که در روزهای جمعه از ساعت 10 لغایت 14 جهت ارایه خدمات مهدهای کودک به کودکانی که والدین آنها درنمازجمعه حضوردارند تشکیل می گردد.

روستامهد: مهدکودکی است که توسط اشخاص حقیقی ویاحقوقی وباهمکاری شورای اسلامی وتحت نظارت سازمان بهزیستی تأسیس می گردد ومسئولیت مراقبت وپرورش کودکان روستایی درابعادمختلف ازآغاز سه سالگی تا 6 سالگی راعهده دار می باشد .

 موافقت اصولی

موافقت نامه ای است که پس از طی مراحل پیش بینی شده در دستورالعمل عمومی توسط کمیسیون ماده 26 استان بااعتبار یک ساله برای متقاضیان صادرمی گردد تا نسبت به آماده نمودن ساختمان، تجهیز وتأمین نیروی انسانی موردنیاز وکسب تائیدیه های لازم اقدام نماید. شایان ذکراست اعتبارموافقت اصولی یک بار به مدت 6 ماه قابل تمدید می باشد .

 موسس مهدکودک

به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می گردد که پس از طی مراحل پیش بینی شده موفق به دریافت موافقت اصولی وسپس پروانه فعالیت می گردد.

 مسئول فنی مهدکودک

فرد مونث واجد شرایطی است که از طرف مؤسس ( حقیقی یا حقوقی) ، به سازمان بهزیستی استان معرفی تا پس ازتائید کمیسیون استان برای آن فرد پروانه مسئول فنی صادر و درمهدکودک مربوطه مطابق با این دستورالعمل انجام وظیفه نماید.

پروانه فعالیت مهدکودک

مجوزی است که برای شروع وتداوم فعالیت مهدکودک پس از تجهیز و تأمین ومعرفی نیروی انسانی موردنیاز با اعتبارسه ساله صادر می گردد.

این مطلب را مطالعه نمایید: مراحل تاسیس و راه اندازی مهد کودک

 

نحوه تأسیس مهدکودک

شرایط عمومی موسس

 • اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • عدم اعتیاد به موادمخدر
 • عدم سوء پیشینه کیفری
 • داشتن تائیدیه صلاحیت فردی حراست
 • داشتن کارت پایان خدمت یامعافیت برای برادران
 • برخورداری از سلامت جسم و روان به تائید روان پزشک معتمد سازمان
 • داشتن تائیدیه گزینش برای انتخاب اصلح

شرایط اختصاصی موسس

 • دارا بودن تحصیلات کارشناسی یا بالاتر
 • طی دوره های آموزشی مطابق بادستورالعمل آموزشی
 • درصورت فقدان متقاضیان بامدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر ،افراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی می توانند
 • متقاضی تأسیس روستامهد ویامتقاضی تأسیس مهدکودک در مناطق کم برخوردارشهری باشند  .

تبصره : برای اشخاص حقوقی باید حداقل دونفر از اعضای هیأت مدیره دارای مدرک تحصیلی کارشناسی باشند.

تبصره: هشت سال سابقه کار مرتبط برای کارکنان بازنشسته یا بازخرید سازمان بهزیستی که حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشندمعادل مدرک کارشناسی محسوب می گردد.

تبصره: موسسین که دریک استان دارای مهدکودک فعال بوده وپروانه فعالیت آنها دارای اعتبار می باشد وقصد جابجایی به استان دیگر را داشته باشند فقط از لحاظ شرایط مدرک تحصیلی مندرج در این دستورالعمل معاف بوده ومدرک تحصیلی زمان اخذ مجوز قبلی ملاک عمل خواهد بود.

تبصره: متقاضیان تأسیس مهدکودک، که عضو بسیج وحداقل دارای 4سال سابقه همکاری فعال با بسیج داشته باشند (با تأییدیه کتبی از بسیج) درشرایط مساوی از اولویت اخذ مجوز برخوردارند.

شرایط عمومی مسئول فنی

 • اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • عدم اعتیاد به موادمخدر
 • عدم سوء پیشینه کیفری
 • داشتن تائیدیه صلاحیت فردی حراست
 • داشتن کارت پایان خدمت یامعافیت برای برادران
 • برخورداری از سلامت جسم و روان به تائید روان پزشک معتمد سازمان داشتن تائیدیه

شرایط اختصاصی مسئول فنی

 • طی دوره های آموزشی مطابق بادستورالعمل آموزشی
 • دارابودن یکی از شرایط تحصیلی ذیل:
 • دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته پیش دبستانی
 • دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های روان شناسی ، علوم اجتماعی فقط با گرایش مددکاری اجتماعی وخدمات اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره وراهنمایی ، مدیریت آ موزشی ،آموزش ابتدایی وکودکیاری باشش ماه سابقه کار آموزش رسمی درمهدهای کودک باتایید کمیته تخصصی ویاگذراندن 100 ساعت کارورزی درمهدهای کودک با تائید بهزیستی استان .
 • دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های علوم قرآنی ،الهیات یا سطح حوزوی معادل با یک سال سابقه کار آموزشی درمهدهای کودک باتایید کمیته تخصصی ویاگذراندن 300 ساعت کارورزی درمهدهای کودک .
 • دارندگان رتبه های اول تا سوم کشوری وبین المللی دررشته های مختلف قرآنی با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی درسایر رشته ها به انضمام تائیدیه مراجع ذیصلاح ،جهت تأسیس مهدکودک قرآنی با شش ماه سابقه فعالیت ویا 100 ساعت کارورزی .
 • درصورت فقدان متقاضیان بامدرک تحصیلی کارشناس ی یا بالاتر ،اف راد دارای مدرک تحصیلی کاردان ی می توانندمتقاضی تأسیس روستامهد ویامتقاضی تأسیس مهدکودک در مناطق کم برخوردارشهری باشند .

تبصره: هشت سال سابقه کار مرتبط برای کارکنان بازنشسته یا بازخرید سازمان بهزیستی که حداقل دارای مدرک تحصیلی دپیلم وچهارسال سابقه کار مرتبط برای دارندگان مدرک کارشناسی غیرمرتبط معادل مدرک کارشناس یمرتبط محسوب می گردد.

تبصره: مدیران مؤسس یا مدیران مهدهای کودک خصوصی که قبل از تصویب وابلاغ ای ن دستورالعمل موفق به دریافت ابلاغ مدیریت شده اند ، به شرط دارا بودن سایر شرایط مقرر، از نظر مدرک تحصیلی مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهند بود.

تبصره: تمدید پروانه فعالیت روستامهدهایی که روستای موردنظر از لحاظ تقسیمات کشوری به منطقه شهری تبدیل شده باشد بلامانع بوده ومدیران مؤسس یامدیران روستامهد که قبل از تصویب وابلاغ این دستورالعمل موفق به دریافت پروانه فعالیت شده اند ،به شرط دارابودن سایر شرایط مقرر، از نظر مدرک تحصیلی مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهندبود،مشروط براین که تمامی دوره های آموزشی رامطابق بادستورالعمل آموزشی گذرانده باشند.

تبصره: مسئول فنی(مدیر) مهدکودک تا پایان 60 سالگی مجاز به ادامه فعالیت می باشند و در پایان سن مذکور باید فرد واجد شرایط دیگری به عنوان مسئول فنی معرفی گردد.

تبصره: مسئولین فنی که دریک استان دارای مهدکودک فعال بوده وپروانه فعالیت آنها دارای اعتبار می باشد وقصد جابجایی به استان دیگررا داشته باشند فقط از لحاظ شرایط مدرک تحصیلی مندرج دراین دستورالعمل معاف بوده ومدرک تحصیلی زمان اخذ مجوز قبلی ملاک عمل خواهد بود .

تبصره: متقاضیان انتقال مهدکودک از روستا به شهر درصوت موافقت کمیته تخصصی استان (با درنظرگرفتن عملکرد مدیر روستا در زمان فعالیت وتلاش وی در جذب کودکان واین که قبل از موافقت با انتقال روستامهد باید فرد واجدشرایط دیگری درروستای موردنظرروستامهد دایرنماید و به عبارتی روستامهد در روستای مذکور تعطیل نگردد) از لحاظ مدرک تحصیلی باید واجد شرایط زیر باشند :

 • دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با داشتن حداقل 7 سال سابقه فعالیت به عنوان مدیرروستامهد

 • دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم غیرمرتبط باداشتن حداقل 5سال سابقه فعالیت به عنوان مدیر روستامهد

 • دارندگان مدرک تحصیلی فوق پیلم مرتبط(پیش دبستانی،مربیگری و..) وکارشناسی غیرمرتبط باداشتن حداقل 3 سال سابقه فعالیت به عنوان مدیر روستامهد.

شرایط عمومی مربی

 • کلیه شرایط لازم ذکر شده دربند فوق
 • دارا بودن حداقل 20 وحداکثر 60 سال سن

شرایط اختصاصی مربی

 • دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا بالاتر با اولویت رشته های مربی کودک و پیش دبستانی
 • افرادی که دارای حداقل تحصیلات دیپلم بوده وهمچنین دارای یکسال سابقه فعالیت درمهدکودک باشند درصورت داشتن سایر شرایط می توانند مربی مهدکودک باشند .
 • داشتن گواهی گذراندن دوره آموزشی مطابق دستورالعمل آموزشی

ترکیب و تعداد نیروی انسانی موردنیاز مهدکودک

 • یک نفر مسئول فنی به عنوان مدیر
 • یک نفر مربی مهدکودک به ازای هر 10 کودک شیرخوار، 15 کودک نوپا، یا 15 کودک نوباوه.
 • یک نفر کمک مربی مهدکودک به ازای هر 10 کودک شیرخوار، 15 کودک نوپا ، یا 15 کودک نوباوه.
 • به ازای هر 10 کودک شیرخوار یک نفر مراقب
 • یک نفر خدمتگزار به ازاء هر 50 کودک
 • یک نفر آشپز برای مهدهای کودک تمام وقت، شبانه ، شبانه روزی و...
 • یک نفر کمک آشپز برای مهدهای کودک تمام وقت، شبانه وشبانه روزی با ظرفیت بیش از 100 کودک
 • روانشناس وکارشناس بهداشت به صورت پاره وقت یک بار درماه

مدارک موردنیاز برای در یافت موافقت اصولی

اشخاص حقیقی
 • فرم درخواست تکمیل شده موافقت اصولی
 • تصویر تمامی صفحات شناسنامه
 • تصویر کارت ملی
 • دوقطعه عکس پرسنلی
 • تصویر گواهی وضعیت نظام وظیفه برای برادران (برابر اصل)
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
 • اصل گواهی عدم اعتیاد
 • تائیدیه صلاحیت فردی از ادارات اماکن
 • تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی (برابر اصل)
 • تائیدیه صلاحیت فردی از حراست
 • اصل گواهی دوره آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی

تبصره: موافقت اصولی وپروانه فعالیت برای متقاضیانی که اقلیت های مذهبی می باشند با تائید حراست سازمان و بصورت متمرکز توسط سازمان بهزیستی کشور صادر خواهد شد .

اشخاص حقوقی
 • فرم درخواست تکمیل شده موافقت اصولی
 • پروانه تأسیس معتبر از سازمان بهزیستی
 • شماره ثبت از اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری
 • درج موضوع تأسیس مهدکودک دراهداف اساسنامه
 • آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور
 • تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی دونفر از اعضای هیأت مدیره (برابراصل)
 • پروانه فعالیت (حقیقی وحقوقی)
 • فرم درخواست تکمیل شده پروانه فعالیت
 • دارابودن موافقت اصولی جهت اشخاص حقیقی وحقوقی
 • دوقطعه عکس پرسنلی متقاضی حقیقی و رئیس هیأت مدیره متقاضی حقوقی
 • تأئیدیه دفتر فنی ومهندسی درخصوص مکان مهدکودک
 • تأئیدیه انتظامی ترافیکی درخصوص مکان مهدکودک
 • تأئیدیه اداره بهداشت درخصوص مکان مهدکودک
 • تأئیدیه مکان مهدکودک توسط کارشناس حوزه کودکان
 • تصویر مدرک تحصیلی مرتبط مسئول فنی(برابر اصل)
 • گواهینامه آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی
 • تأئیدیه گزینش (موسس ومسئول فنی)

تبصره: روستامهدهازداشتن تائیدیه انتظامی ترافیکی وپرداخت مبلغ تعیین شده جهت صدور پروانه فعالیت معاف می باشند .

مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه فعالیت

 • فرم درخواست تکمیل شده تمدید پروانه فعالیت
 • تصویر پروانه فعالیت
 • دو قطعه عکس پرسنلی متقاضی حقیقی ورئیس هیأت مدیره متقاضی حقوقی
 • تأئیدیه اماکن درصورت تغییر مکان مرکز
 • تائیدیه اداره بهداشت
 • تائیدیه معتبر فنی ومهندسی ( روستامهدها از ارائه این تائیدیه معاف می باشند)
 • تائیدیه کمیته تخصصی درخصوص عملکرد ومکان مرکز درصورت تغییر
 • تائیدیه صلاحیت فردی از حراست
 • ارائه گواهی دوره ای آموزشی که مطابق با دستورالعمل آموزشی گذرانده اند
 • تأئیدیه ی عضویت درکانون توسعه وهمیاری مهدهای کودک استان

مدارک مورد نیاز جهت  دریافت پروانه مسئول فنی

 • فرم درخواست تکمیل شده پروانه مسئول فنی
 • تصویر تمامی صفحات شناسنامه
 • تصویر کارت ملی
 • دوقطعه عکس پرسنلی
 • تصویرمدرک تحصیلی مطابق با موارد ذکرشده و برابر اصل
 • تائیدیه صلاحیت فردی از حراست سازمان
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
 • اصل گواهی عدم اعتیاد
 • تائیدیه صلاحیت فردی از ادارات اماکن
 • اصل گواهی دوره آموزشی (مطابق بادستورالعمل آموزشی)

تبصره: اعتبار پروانه مسئول فنی مهدکودک دوسال می باشد .بدیهی است تاریخ اعتبار پروانه مسئول فنی نباید بیشتر از تاریخ اعتبار پروانه فعالیت مهدکودک باشد.

تبصره: چنانچه دارنده موافقت اصولی ومسئول فنی یک نفر باشند ، نیازی به ارائه مجدد مدارک شخص نمی باشد و پروانه مسئول فنی برای افراد مذکور برا ی 3 سال صادرخواهدشد

پیشنهاد می کنیم مطالب زیر را نیز مطالعه کنید:

کانال تلگرام مهدیاب

نظر (161)

 1. با سلام آیا کسی که مجوز تاسیس مهد کودک رو داره میتونه مجوز رو بفروشه یا تبدیل کنه به اسم فرد دیگه و پول بگیره آیا این کار قانونی هست و ایراد داره ؟،آیا امکان خریدو فروش مجوز مهد وجود داره ممنونم زود جواب بدین یاعلی

  • خیر شما امکان فروش یا واگذاری مجوز را ندارید و حتی به صورت قانونی امکان اجاره آن را ندارید اما می توانید با یک نفر به عنوان سرمایه گذار به توافق برسید که در ازای استفاده از مجوز شما مبلغی به شما پرداخت شود اما همیشه مجوز به نام شما خواهد بود و شما مسئول مشکلات احتمالی پیش آمده خواهید بود.

 1. سلام دوست عزیز. من مطالب بالارو مطالعه کردم. فقط یه چیزی رو درست متوجه نشدم، برای اینکه مسئول فنی مهد کودک بشیم علاوه بر اون دوره ی آموزشی که باید بگذرونیم، باید ۶ ماه سابقه ی کاری در مهد کودک هم داشته باشیم؟

 1. سلام ممنون از پاسخگویی سوالم این هست که برای تاسیس مهدکودک یا خانه بازی لازمه مکان، پروانه تجاری داشته باشه یا خیر؟

 1. با سلام اینجانب مدرک کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی(گرایش علوم اجتماعی) و کارشناسی ارشد مشاوره گرایش تحصیلی یا همان مدرسه دارم. خواهشمند است بنده را راهنمایی فرمایید که آیا می توانم جهت مسئول فنی(مدیر مهد) که اشاره کردید باید مدرک مرتبط داشته باشد اقدام کنم. بی صبرانه منتظر پاسخ شما هستم. با تشکر

 1. با عرض سلام من مهندس عمران هستم آیا ممکن است من مهدی کودک بزنم چون علاقه شدیدی به کودکان دارم

  • سلام، جهت دریافت مجوز نیاز به مدرک مرتبط نیست و فقط باید دور های مربوطه را بگذارانید. لطفا سایز نظرات و پاسخ ها را به دقت مطالعه فرمایید

 1. سلام.من لیسانس علوم تربیتی ام گرایش مدیریت.خیلی علاقه دارم به تاسیس مهدکودک ولی خب اون دوره هایی که میگید و نگذروندم.میشه راهنمایی کنید برای گذروندن دوره ها باید از کجا شروع کنم واینکه چه مدت طول میکشه تا تموم بشه

  • با سلام، دوره های را معمولا جهاد دانشگاهی برگزار می کند و شرایط و مدت دوره را باید از طریق جهاد دانشگاهی پیگیری کنید

 1. سلام. ممنون میشم درباره مجوز خانه کودک اطلاعاتی در اختیارم بزارین. وام میدن؟ از کجا باید شروع کرد؟

  • با سلام، اطلاعات زیادی در رابطه با خانه کودک نداریم ولی برخی از خانه های کودک از شهرداری مجوز دارند

 1. سلام من کارشناس لیسانس معماری هستم اگر بنده در دوره های جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران شرکت کنم میتونم مدیریت مهدکودک را به عهده بگیرم؟

  • متاسفانه در این رابطه اطلاعات دقیقی نداریم

  • متاسفانه در این رابطه اطلاعات دقیقی نداریم

 1. سلام ببخشید من در رابطه با تاسیس خانه کودک (اسباب بازی) اطلاعات چندانی ندارم میشه راهنماییم کنید.ایا برای راه اندازی خانه کودک هم نیاز به اخذ مجوز هست و تمامی شرایط مهد کودک شامل خانه کودک هم میشود؟؟؟

  • بله برای راه اندازی خانه بازی هم نیاز به اخذ مجوز است و شرایطش کمی متفاوت با مهدهای کودک هست چون معمولا این مجوز را شهرداری ارائه می دهد و باید به شهرداری مراجعه کنید در مرحله اول

 1. باسلام و خسته نباشید با مدرک لیسانس اسناد پزشکی میشه مهد تاسیس کرد لطفا راهنمایی کنید باتشکر

  • با سلام، جهت دریافت مجوز مهدکودک نیاز به مدرک مرتبط نیست اما جهت مدیریت مهد شخص مربوط باید مدرک مرتبط با کودک داشته باشد.

 1. سلام من رشته ام حسابداریه میخواستم ببینم میتونم برای گرفتن مجوز مهد قرآن اقدام کنم اگر میتونم چطور و از کجا باید شروع کنم با سپاس فروان

  • با سلام، در رابطه با شرایط تاسیس مهد قرآنی اطلاعی نداریم

 1. با سلام در مورد مهد مساحد اطلاعات دقیق میخواهم در مورد ساعت کارش و شهریه ای که باید گرفته شه و اینکه ایا میشه تو یه اتاق در مسجد و یا ابنکه تو حسینیه مسجد مهد مساجد رو تاسیس کرد

  • با سلام، متاسفانه در این رابطه اطلاعی نداریم

 1. سلام روز بخیر ...من مدرک کارشناسیم مدیریت مالی هستش ولی قصد دارم تا دوسال اینده مهد کودک دایر کنم میدونم که مدرک مرتبط لازم داره به همین دلیل میخوام ارشد رو مدیریت اموزشی بخونم ولی میخوام راهنماییم کنید که به چیا احتیاج دارم چقدر پول احتیاج داره و یه سوال اینکه اگه جواز به اسم خودم باشه میشه مدیر فنی هم خودم باشم...لطفا راهنماییم کنید

  • جهت دریافت مجوز مهدکودک نیاز به مدرک مرتبط نیست اما برای مدیریت مهد نیاز به مدکر مرتبط و حداقل کارشناسی است. بله مدیر موسس و مدیر فنی می تواند یک نفر باشد

 1. با سلام من دنبال با کیفیت ترین و مورد تاید ترین مرکز اموزش مربیگری و مدیریت مهد کودک هستم ،ممکنه معرفی بفرمایید

  • تا جایی که اطلاع داریم مرکز جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران این دوره ها را برگزار می کند و مورد تایید بهزیستی است

 1. سلام و خسته نباشید خدمت شما رشته تحصیلیم الهیات گرایش فقه و حقوقه و الان هم مدیریت مهد قرآن زیر نظر دارالقران رو دارم با این رشته میتونم به عنوان مدیر مهد اقدام کنم؟

  • رشته تحصیلی شما مرتبط با کودک نیست و بعید می دانیم با این رشته بتوانید به عنوان مدیر مهد فعالیت داشته باشید با این حال می توانید جهت اطمینان بیشتر از سازمان بهزیستی پرس و جو فرمایید.

 1. باسلام وا حترام من دانشچوی دکتری علوم اجتماعی گرایش جمعیت شناسی ام خیلی دوست داشتم در این زمینه فعالیت کنم . اما راهش رو دقیق اطلاع نداشتم خواستم راهنمایی ام کنید آیا میشود با این مدرک مهد یا دبستان تاسیس کرد ممنون و باسپاس

 1. سلام..من متولدمرداد78 هستم و علاقه ی زیادی به کمک مربی مهد دارم.ولی رشته ی من در هنرستان کامپیوتر بود و در همین رشته در دانشگاه دولتی قبول شدم...تصمیم دارم ک در دوره های آموزشی کمک مربی که در 40 ساعت برگزار میشه شرکت کنم...ولی هیچ اطلاعی درباره ی سن و شرایط کمک مربی مهد ندارم و تو سایتی ام پیدا نمیکنم ممنون میشم جواب بدین.

  • با سلام، تا جایی که اطلاع داریم شرایط خاصی ندارد از نظر سنی و مدرک و با داشتن مدرک دیپلم می توانید در این دوره ها شرکت کنید. با این حال جهت کسی اطلاعات بیشتر می توانید از برگزار کننده این دوره ها که جهاددانشگاهی است پرس و جو بفرمایید.

 1. سلام بنده ساکن شیراز هستم با مدرک کارشناسی اموزش و پرورش تصمیم تاسیس مهد کودک دارم به بهزیستی مراجعه کردم برای گرفتن مجوز به بنده گفتن که مهر یا ابان بهزیستی فراخوان میزند زمان اعلام فراخوان بهزیستی چه تاریخی است ؟ ۲_ کدام بخش بنده میتوانم اطلاعات را ببینم ؟؟؟

  • با سلام، زمانش اعلام فراخوان را خود بهزیستی می داند و به احتمال زیاد در سایت شان اعلام می کنند و از طریق سایت بهزیستی باید پیگیر باشید

 1. سلام شرایط تاسیس مهدقرآنی چیا هستن؟خواهشا راهنمایی کنید.

  • با سلام، در این رابطه اطلاعی نداریم.

 1. باسلام.میخواستم سوال کنم ایا میشه با مدرک لیسانس روانشناسی دوستم مجوز پیش دبستانی رو بگیرم و اینکه خودم مدیر داخلیش باشم با اینکه مدرکم دیپلم تجربیه هست با اینکه الان مشغول به مربی گری در مهدی دیگه هستم؟ با تشکر

  • با سلام لطفا مطلبی را با دقت مطالعه فرمایید و به پاسخ پرسش هایی که در کامنت ها هست توجه فرمایید

 1. باسلام. من کارشناسی مدیریت خانواده دارم که رشته مون بیشتر درمورد روانشناسی کودک وتربیت کودک وبهداشت کودک بود آیا میتونم درصورتیکه مجوز مهد روبگیرم خودم مدیر مهد باشم وچند مربی استخدام کنم؟؟

  • سلام جهت دریافت اطلاعات دقیق از بهزیستی منطقه خود پرس و جو فرمایید

 1. سلام من کاردانی طراحی ودوخت دارم همسرم هم کارشناسی تاریخ میتونیم مهدکودک تاسیس کنیم

  • با سلام، تا جایی که می دانیم جهت تاسیس مهدکودک نیار به داشتن مدرک مرتبط نیست اما برای مدیریت مهد باید مدرک مرتبط داشته باشید یا از شخصی با این شرایط دعوت به همکاری نمایید.

 1. لطفا در مورد شرح وظایف و مسئولیتهای مسئول فنی مهدکودک کمی توضیح بدین آیا یک مربی می تواند همزمان مسئول فنی هم باشد ؟

 1. سلام ، مجوز مهد کودک با فوق لیسانس روانشناسی عمومی میشه گرفت؟

  • برای دریافت مجوز نیاز به مدرک مرتبط نیست و فقط باید دوره های مربوطه گذرانده شود اما برای مدیریت مهد مدرک مرتبط مورد نیاز است. لطفا رشته های مورد پذیرش را از بهزیستی منطقه خود پرس و جو فرمایید.

 1. سلام من فوق لیسانس مهندسی آی تی و لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی هستم میخواستم بدونم برای مدیریت مهد با توجه به اینکه رشته ام مرتبط نیست با گذراندن دوره های جهاد دانشگاهی میشه هم مجوز بگیرم هم خودم مدیر مهد باشم در ضمن من در شیراز ساکن هستم

  • بله احتمالا با گذراندن دوره های مربوط به مدیریت بتوانید خودتان مدیریت مهد را بر عهده بگیرید. جهت کسب اطمینان بیشتر از بهزیستی منطقه خود یا برگزار کننده دوره های مدیریت پرس و جو نمایید

 1. سلام من و 2 تا شریک با هم مکانی رو برای خانه کودک اجاره کردیم. یکی از شرکا برای مجوز اقدام کرد حالا با او به مشکل خوردیم و مجوزش رو باطل کرده. ما هم حدود 20 تا بچه برای پیش دبستانی ثبت نام کردیم. الان باید چیکار کنیم؟

  • دوست عزیز مسلما باید به دنبال مجوز باشید چون اگر از سازمان مربوطه برای سرکشی و نظارت به مجموعه شما مراجعه کنند فعالیت شما بدون مجوز غیرقانونی تلقی می شود

   • خودتون بهتر میدونید اولا گرفتن مجوز چندین ماه زمان میبره دوما برای بازرسی مجوز فعالیتی نباید داشته باشی. ما الان با این تعداد بچه که ثبت نام کردیم چیکار کنیم؟ هیچ راهی برای گرفتن فوری مجوز نیست؟

    • سلام. من موافقت اصولی برای تاسیس مهدکودک دارم. و اگر مشکلتون حل نشده حاضرم باهاتون همکاری کنم

    • مگر اینکه دنبال شخصی باشید که مجوز داره و به دنبال کسی برای شراکت و همکاری هست

 1. سلام,من کارشناس ارشد روانشناسی هستم,بسیار علاقه دارم که یک موسسه برای کودکان ,که فقط جهت آموزش مهارت ها به کودک است (از طریق ابزارهای آموزشی و کارگاه )راه اندازی کنم ولی نمیدانم که به مجوز نیاز هست یا نه؟اگر نیاز هست چه جوری میشه گرفت؟ زمان برام خیلی مهمه، چون سرمایه دارم و علم آن را هم دارم میخوام زودتر شروع به کار کنم

  • سلام، مجوز که حتما نیاز است اما در مورد اینکه این موسسه باید چه شرایطی داشته باشد و چه مجوزهایی نیاز دارد و چه مراکزی ممکن است بتوانند این مجوز ها را ارائه دهند، اطلاعی نداریم

 1. ميخوام يه مهد كودك و خانه بازي همراه با استخر براي اموزش و بازي بچه ها تاسيس كنم اما هيچ مدركي ندارم و ديپلمه هستم لطفا راهنمايي كنيد، ممنون

  • برای دریافت مجوز نیاز به دمدرک مرتبط نیست و می تونید دوره های مربوطه رو بگذرونید ولی مدیریت مجموعه باید مدرک مرتبط داشته باشد. لطفا مطلب و نظرات را به دقت بخوانید

 1. سلام .با تشکر از اطلاعات کاربردیتون . من کارشناس ارشد روانشناسی بالینی هستم .(طبق اطلاعاتی که دارم میتونم مدیریت مهدکودک را داشته باشم ) آیا میتونم هم موسس باشم هم مدیر ؟

  • بله می توانید هم موسس باشید و هم مدیریت مهدکودک را بر عهده داشته باشید

 1. سلام با خانمم ميخايم يه مهد تاسيس كنيم تو ظاهر فقط سودشو ديديم گذشته از اون خيلي علاقه منديم ايا به نظر شما چه كار كنيم چون بايد از سرمايه زندگيمون براي اين كار بزنيم

  • سلام، مسلما هر کاری علاوه بر سود، سختی ها و مشکلات خودش و هم داره که باید قبل از ورود به اون کار آمادگیش و داشته باشید

  • سلام، مسلما هر کاری علاوه بر سود، سختی ها و مشکلات خودش و هم داره که باید قبل از ورود به اون کار آمادگیش و داشته باشید

 1. باسلام کسی که 7سال با مجوز بهزیستی فعالیت داشته و یکسال بعد حق التدریس رفته (یعنی اموزش پرورشی شده) ایا می تواند مهدش ادامه دهد یااینکه مجوزش باطل میگردد.

  • سوالتون واضح نبود ولی هر مجوز مدت اعتبار مشخصی دارد که پس از این مدت نیاز به تمدید دارد و شرایط دریافت یا تمدید مجوز نیز ذکر شده است

 1. شرمنده یک سوال دیگر. من ساکن قرچک هستم آیا به بهزیستی قرچک یا ورامین می توانم مراجعه کنم یا باید فقط به بهزیستی تهران برای کسب اطلاعات مراجعه کنم؟؟/ بازهم ممنون.

  • جهت تاسیس هر مهد در هر شهری، بهتر است به بهزیستی شهر مربوطه مراجعه فرمایید.

 1. سلام. سایتتون عالیه. خیلی کمکم کرد. من میخوام انشالا مهد بزنم و خواهرم دوسال پیش مدرک مدیریت مهد را گرفته آیا می توانم با مدرک خواهرم اقدام کنم و خودم فقط مجوز مهد را بگیرم و از کجا باید متوجه شوم که هنوز مدرک خواهرم معتبر است یا نه؟ در ضمن خواهرم در شهر دیگری زندگی میکند آیا به بودنش هر روزه در مهد نیاز است؟ آیا من می توانم هم مجوز مهد به اسم خودم بگیرم و هم مربی مهد خودم باشم؟ آیا شرایط تاسیس مهد قرآن آسان تر از تاسیس مهدکودک نیست؟ میخواستم بدونم برای تاسیس مهد قرآن باید مدرک تحصیلی قرآنی باشد و آیا آموزش خاصی دارد؟ شرمنده که سوال های زیادی کردم. واقعا ممنون میشم اگه جواب همه سوالام رو بدین. باتشکر.

  • جهت دریافت مجوز مهدکودک نیاز به مدرک مرتبط نیست اما باید مدیر مسئول و مدیر فنی مهدکودک هر دو دوره های مربوطه را بگذرانند

 1. آیا محدودیتی برای فاصله بین مهد های کودک و یا خانه کودک با مهد وجود دارد؟ ممنونم از پاسخگوییتون

  • با سلام، بله محدودیت وجود دارد بسته به نوع فعالیت مجموعه

 1. سلام ممنون از پاسخ هاتون می شه لطف کنید منابع ازمون رو بگید و اینکه از کدوم کتابها استفاده کنیم بهتر جواب می گیریم سپاس

  • احتمالا در دوره ها منابع و کتاب ها را اعلام کنند. اطلاعی در رابطه با این موضوع نداریم متاسفانه

 1. سلام من می خواستم مهد تاسیس کنم به بهزیستی مراجعه کردم می گن باید در ازمون شرکت کنید و دوره هاش شرکت کنید می خواستم بدونم ااین دوره ها کجا تشکیل میشه ایا فقط در تهرانه یا در مراکز استان ها یا حتی شهرستات ها وجود داره؟ و امتحامی که می گن به چه صورته و چند وقت یکبار هستش؟ من فوق لیسانس عمران هستم که می خواستم به عنوان موسس اقدام کتم و خواهرم که فوق روانشناسیه بالینی هست به عنوان مدیر ایا هر دوی ما باید دوره ها رو بگذرانیم و در ازمون شرکت کنیم ؟با تشکر فراوان

  • سلام، منظور از دوره ها، دوره های مدیریتی است و دوره هایی که در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران است برگزار می شود مورد تایید سازمان بهزیستی می باشد. بله باید موسس نیز این دوره ها را بگذراند و تا جایی که اطلاع داریم هم شما و هم مدیریت باید این دوره ها را بگذرانند. با این حال جهت اطمینان بیشتر می توانید از برگزار کننده این دوره ها در این رابطه پرس و جو فرمایید.

 1. باسلام و احترام میخواستم بدونم بعد از طی شدن همه مراحل مربوط به موافقت اصولی چند روز طول میکشه تا موافقت اصولی صادر بشه ؟

  • با سلام، لطفا مطلبی تحت عنوان "مراحل تاسیس و راه اندازی مهدکودک" را در سایت مطالعه بفرمایید.

 1. سلام برای تاسیس مهد باید در چه زمانی و به چه سازمانی مراجعه کرد؟

  • باید به سازمان بهزیستی مراجعه فرمایید. البته در شهرهایی که ظرفیت پر شده باشه که معمولا تهران از اون دسته شهرهاس فراخوان داده میشه . در هر صورت باید به سازمان بهزیستی مراجعه فرمایید

 1. با سلام. آیا با مدرک کارشناسی ارشد مشاوره در صورتی که رشته کارشناسی غیر مرتبط باشد میتوان مجوز مسوول فنی گرفت؟

  • سلام، قاعدتا باید آخرین مدرک تحصیلی مرتبط باشد با این حال جهت اطمینان بیشتر می توانید از بهزیستی منطقه خود پرس و جو بفرمایید

 1. باسلام.من کاردانی معماری دارم و 20سالم هست.ایامیتونم مهدتاسیس کنم؟و دوره مربیگری رو گذروندم ایامیتونم مدیر ومربی باشم؟ایامیشه بامدرک روانشناسی بستگان اقدام کرد اما خودم مدیر و مربی باشم؟ممنون

  • با سلام، جهت تاسیس مهدکودک مدرک مرتبط نیاز نیست اما برای مدیریت مهدکودک، مدرک مرتبط نیاز است.

 1. دوره آموزشی منظورتون چیه؟؟ من 22 ساله هستم لیسانس رشته علوم تربیتی دارم و میخام مهد کودک بزنم و مدیرش هم خودم باشم میخاستم منظور از دوره آموزشی چی هس ؟؟ جز دوره اموزشی می تونم به سازمان بهزیستی مراجعه کنم؟؟؟ راهنمایی کنید لطفا

  • منظور از دوره ها، دوره های مدیریتی است و دوره هایی که در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران است برگزار می شود مورد تایید سازمان بهزیستی می باشد.

 1. سلام. مرسی از مطالب خوبتون. در مورد خانه بازی کودک اگه بخوام تاسیس کنم مجوز کجا میدن؟ آیا مدرک مرتبط میخواد؟ ممنون.

  • در مورد خانه بازی تا جایی که اطلاع داریم از سازمان های مختلف باید پرس و جو کنید ولی معمولا شهرداری در ارائه مجوز دخیل هست

 1. با سلام درمورد هزینه اولیه یک مهدکودک ویا پیش دبستان اطلاعات میخوام لطف میکنید راهنمایی کنید؟ و اینکه با 30 سال سن و داشتن مدرک کارشناسی کامپیوتر میتونم مجوز بگیرم؟ برای گرفتن مجوز باید به کجا مراجعه کنم؟

  • با سلام لطفا مطلب "شرایط و مدارک مورد نیاز جهت تاسیس مهدکودک" و همچنین "مراحل تاسیس و راه اندازی مهدکودک" را به طول کامل مطالعه فرمایید. برای گرفتن مجوز مهدکودک مدرک مرتبط نیاز نیست اما برای مدیریت مهدکودک باید مدرک مرتبط داشته باشید

 1. تشکر از اینکه جواب دادید. ولی این مباحث آموزشی شامل چه چیزی می باشد.کتاب خاصی و یا چند ساعت در روز؟ و آیا نیازی هست برای اعطای گواهی نامه پایان دوره از یک موسسه زبان؟.خواهشنا شرایط آن را ذکرکنید ممنون می شوم.

  • اطلاعات جزئی دراین رابطه نداریم ولی با توجه به اینکه مجوز خاصی نمی خواد این جزئیات هم بسته به سلیقه شما تعیین می شود.

 1. با سلام من 3ساله مهد کودک دارم امسال می خوام دوزبانه کنم برای این کار مجوز خواستی می خواد. خواهشمند است شرایط آن را برای من توضیح دهید.

  • سلام، جهت دو زبانه شدن مهد نیاز به مجوز خاصی نیست و فقط باید بر روی مباحث آموزشی مربوطه تمرکز داشته باشید

 1. با سلام... میخواستم خواهش کنم اگر امکان دارد درباره شرایط تاسیس مرکز پیش دبستانی توضیحاتی بدید و اینکه برای دیدن مناطقی که میشه پیش دبستانی رو اونجا تاسیس کرد به کدوم قسمت سایت آموزش و پرورش باید مراجعه کرد؟ پیشاپیش متشکرم

  • دوست عزیز متاسفانه در رابطه با شرایط و مراحل کار آموزش و پرورش اطلاعی نداریم اما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به آموزش و پرورش شهر یا منطقه خود مراجعه فرمایید.

 1. سلام و خداقوت؛من فرهنگی هستم ولی اولویت اول من مجوز پیش دبستانی است بعد مهد کودک. لطفا راهنماییم کنید. ممنون

  • سلام، متوجه سوالتون نشدم

 1. توضیحات عالی .ممنون

 1. باسلام من فوق لیسانس رشته کامپیوتر با گرایش هوش مصنوعی هستم . آیا میتونم مجوز پیش دبستانی یا دبستان و ... بگیریم باتشکر

  • با توجه به اینکه مجوز پیش دبستان و دبستان بر عهده آموزش پرورش می باشد بهتر است از آموزش پرورش منطقه خود پرس و جو نمایید. پاینده باشید

 1. سلام خواهرم بدنبال گرفتن مجوز مهد کودک در روستای خودش هستش همه ی مراحل طی نموده اما الان مسئول مهد کودک به ایشون گفته چون در روستای شما خانمی قبلا این مجوز گرفته الان نمیشه به شما مجوز تاسیس داد باید اول باید اون خانمه مجوز خودش کنسل کنه که خانمه این امر قبول نکرده . لازم به ذکر است که امسال خواهرم با موافقت شورا مهد کودک به عهده گرفت (الان اون خانمه در شهر مشغول به امر معلمی است). با این اوصاف آیا خواهرم میتونه مجوز تاسیس بگیره .؟

  • با توجه به اینکه کسی که مجوز مهدکودک داره لزوما نیاز نیست خودش مدیریت مهدکودک را برعهده بگیرد فکر نمی کنم اینکه فردی که مجوز دارد خودش مشغول معلمی هست مشکلی در مجوز ایشان ایجاد کند.ولی با این حال باید از ارگان های مربوطه این مسئله را پیگیر شوید.

 1. سلام-بنده فارغ التحصیل بهمن 86 رشته علوم تربیتی دبستان و پیش دبستان هستم.اما به غیر از دوره های کارورزی در مهد کار نکرده ام.خواستم ببینم من می توانم مجوز تاسیس مهدکودک را بگیرم؟البته 2مدرک با معدل بالا برای مربی گری از جهادداشگاهی دانشگاه علامه هم دریافت کرده ام.

  • با سلام، لطفا شرایط عمومی و اختصاصی موسس را مطالعه بفرمایید.

 1. با عرض سلام و خسته نباشيد بنده دانشجوي كارشناسي روانشناسي هستم و ٢٥ سالمه و از طرفي سربازي معاف شده ام ايا مي توانم براي دريافت جواز و تاسيس مهد در تهران و يا اطراف تهران اقدام كنم؟؟ ممنون از محبت شما

  • تمامی شرایط و مدارک مورد نیاز در مطلبی بالا بیان شده است. لطفا مطالعه بفرمایید.

 1. سلام من موافقت نامه اصولی گرفتم ولی نشد که مهدکودک تاسیس کنم.با تمدیدش موافقت نشد باید مجددا همون مراحل و تکرار کنم؟راهی نیست؟فراخوان چه تاریخی هست؟(شیراز)

  • خوب در درجه اول نیاز هست که ببینید که به چه علت با تمدید آن موافقت نشده اگر مشکلی بوده، مشکل را حل کنید. از زمان فراخوان اطلاعی نداریم. باید از اداره بهزیستی پیگیری بفرمایید

 1. سلام وقت بخیر من مدرک کارشناسی مدیریت امور فرهنگی گرایش برنامه ریزی قرآنی رو دارم و 11 سال سابقه کار در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو هم دارم . چند تا سوال دارم آیا اصلا من می تونم مجوز تاسیس مهد رو بگیرم ؟ و اگر می تونم باید به کجا مراجعه کنم ؟ چون من یک بار به بهزیستی شهرستان ورامین که محل سکونتم هست رفتم ولی اصلا من رو راهنمایی نکردن و هیچ اطلاعاتی به من ندادن لطفا ، حتما جوابم رو بدید ممنون میشم .

  • سلام، شما در هر صورت برای تاسیس مهدکودک که مجوزش از بهزیستی است باید به بهزیستی مراجعه فرمایید. اما برای تاسیس مهدکودک قرآنی می توانید به وزارت فرهنگ و ارشاد مراجعه کنید چون بسیاری از مهدهای قرآنی مجوز خود را از این مراکز دریافت می کنند.

 1. سلام دوستان. من کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی هستم آیا با این رشته می تونم دنبال اخذ مجوز مهدکودک و تاسیس مهد باشم؟

  • دوست عزیز جهت کسب اطلاعات بیشتر حتما به اداره بهزیستی منطقه خود مراجعه فرمایید اما تا جایی که اطلاع داریم جهت اخذ مجوز رشته تحصیلی دخیل نمی باشد اما مدیر مسئول یا شخصی که مدیریت مهدکودک را بر عهده دارد باید مدرک مرتبط داشته باشد.

 1. سلام.من کارشناسی مدیریت بازرگانی دارم.برای تاسیس مهد چه کاری باید انجام بدم؟ و برای آگاهی از سرمایه اولیه از کجا اطلاعات بدست بیارم.؟ با تشکر

  • سلام، ابتدا باید به بهزیستی منطقه خود مراجعه فرمایید تا از جزئیات مدارک و مراحل کار آگاهی یابید. در مورد سرمایه اولیه هم باید با شخصی که مهدکودک دارد صحبت بفرمایید. اما این سرمایه به میزان ظرفیت مهدکودک و فضای آن نیز بستگی دارد. مثلا وجود کفپوش و محافظ دیوار یا دیوارپوش از الزامات است و بسته به فضا هزینه آن متفاوت خواهد بود.وجود یکسری وسایل بازی از الزامات است در نتیجه در مرحله اول بهتر است به بهزیستی مراجعه فرمایید و هم از مرحل دریافت مجوز آگاهی یابید و هم از حداقل های مورد نیاز جهت راه اندازی مکان مهدکودک

 1. با سلام دو نفر هستیم زن وشوهر.مراحل رو متوجه شدیم مدرک لیسانس روانشناسی هستیم.فرم درخواست تکمیل شده برای موافقت اصولی رو از کجا باید بیاریم؟مرحله اول تامین این مدارک است؟به سازمان باید تحویل بدیم؟ ایا با خرید مجوز مهد مشکلی پیش نمیاد؟ باسپاس

  • شما در مرحله اول باید به بهزیستی منطقه تون مراجعه بفرمایید تا مراحل و فرم های لازم و خدمتتون اعلام کنن. امکان خرید مجوز وجود ندارد و شما تنها می توانید به عنوان سرمایه گذاری با شخص دارای مجوز قرارداد ببندید اما عملی با عنوان خرید مجوز تعریف نشده است.

 1. با سلام من مدرک کارشناسی علوم اجتماعی با گرایش برنامه ریزی و رفاه اجتماعی رو دارم. ميخواستم بدونم این رشته من قابل قبول برای تاسیس مهدکودک هست؟

  • در مورد اینکه مدرک شما در این جهت به کار می آید بهتر است از بهزیستی منطقه خود پرس و جو فرمایید. اما در هر صورت امکان دریافت مجوز مهدکودک وجود دارد اما مدرک مدیریت باید رشته مورد قبول باشد.

 1. سلام من مدرک ارشد ادبیات دارم می خام بدانم می توانم برای تاسیس مهد اقدام کنم ومدیر انجا باشم چن رشته ام مرتبط نیست با گذراندن دوره مدیریت می توانم؟

  • جهت دریافت مجوز می تونید اقدام کنید ولی مسئول فنی یا مدیریت مهد باید مدرک شون مرتبط باشه. با این حال می تونید از بهزیستی منطقه تون پرس و جو کنید

 1. من فوق لیسانس الهیات دارم دوست دارم مهد قرآن تاسیس کنم اما روند کارو نمیدونم ایا باید دوره خاصی بگدرونم دوره موسس و مربی و.....؟ و اینکه آیا علاوه بر مدرک و گواهی دوره باید سابقه کار در مهد هم داشته باشیم؟ آخه شنیدم باید ۵٠٠ ساعت سابقه داشته باشیم خواااااااااااااااهشا پاسخ بدید یک دنیا ممنونم

  • برای تاسیس مهد قرآن هیچ قانون خاص و جداگانه ای نداریم.تقریبا همه مهدهای قرآن زیر نظر موسسات قرآنی با مجوز وزارت ارشاد و یا سازمان تبلیغات هستند. می تونید به سایت تلاوت هم سر بزنید که شرایط تاسیس همچین موسساتی و داره. http://www.telavat.com موفق باشید

 1. سلام ممنون از مطالبتون من كارشناس ارشد روانشناسي باليني هستم ايا مجوز به من تعلق ميگيرد؟

  • برای دریافت مجوز مدرک شما مهم نیست در صورتی که بخواهید مدیریت مهدکودک خود را به شخصی با مدرک مرتبط بسپارید اما چنانچه میخواهید مدیریت مهد خود را شخصا بر عهده بگیرید از بهزیستی منطقه خود پرس و جو کنید در رابطه با مدارک مورد قبول ارگان های مربوطه

 1. با سلام و تشکر از مطالب خوبتون من علاقه به تاسیس خانه اسباب بازی دارم،ولی مدرک تحصیلی من متفاوته،میشه منو راهنمایی کنین چه جوری باید شروع کنم...ممنون

  • با توجه به اینکه در خانه اسباب بازی آموزش خاصی نداریم در نتیجه نیاز به مدرک مرتبط هم نیست و اینکه باید تحقیق کنید در شهر شما مجوز مربوطه را چه ارگانی ارائه می دهد. برخی از خانه های بازی مجوزشان از سازمان تبلیغات است، برخی شهرداری و .... می توانید برای شروع در مرحله اول به شهرداری مراجعه فرمایید

 1. سلام خیلی خیلی ممنون ک پاسخ دادین ب سوالم واقعا مچکرم یه سوال دیگه : برای شروع پروسه ی گرفتنه مجوز باید اول از کجا شروع کرد ؟؟ سازمان بهسزیتی ؟؟ عذر میخوام اگه سوالم تکراریه :(

  • وارد بخش وبلاگ مهدیاب شوید مطلبی با عنوان "مراحل تاسیس و راه اندازی مهدکودک" را مطالعه فرمایید به صورت خلاصه مراحل دریافت مجوز و زمان لازم شرح داده شده است.

 1. سلام ممنون از مطالبتون . در بخش شرایط عمومی و اختصاصی موسس چیزی در مورد مرتبط بودن مدرک تحصیلی ذکر نشده فقط گفته مدرک کارشناسی یا بالاترلازمه ولی برای مدیر فنی مرتبط بودن مدرکش ذکر شده. ولی من دیدم شما در پاسخ ب افرادی داری مدرک نا مرتبط هستن گفتید که نمیتونن مجوز بگیرن میخواستم ببنیم درست متوجه شدم آیا ؟؟؟؟ من مترجمی انگلیسی خوندم یعنی با این مدرک نمیتونم مجوز بگیرم ؟؟؟؟؟

  • ممنون از توجه شما دوست عزیز. در صورتی که شخص موسس بخواهد مسئول فنی نیز باشد یعنی کسی که مجوز مهدکودک را دریافت کرده خودش مدیریت مهدکودک را بر عهده بگیرد که معمولا به این صورت است، نیاز است که مدرک مرتبط داشته باشد در غیر اینصورت نیاز نیست و فقط مسئول فنی یا همان مدیر مهدکودک باید مدرک مرتبط داشته باشد.

 1. سلام. میخواستم بدونم با مدرک ارشد برنامه ریزی آموزشی هم میشه مهدکودک تاسیس کرد؟ پیش دبستان چطور؟

  • کاربر گرامی، جهت کسب اطلاعات بیشتر از بهزیستی منطقه خود پرس و جو کنید.

 1. باسلام،من به بهزیستی مراجعه کردم برای گرفتن موافقت اصولی مهد،ولی انگاربایدمنتظرباشم تافراخوان بیاید،آیا هنوز فراخوان برای تهران نیامده؟چون توی سایت فراخوان برای مهدکودک هست،ولی بهزیستی میگوید که آن فراخوان برای اطراف تهران هست،لطفامنوراهنمایی کنید،باتشکر

  • دوست عزیز با توجه به ازدحام مهدکودک ها در تهران چند سالی هست که برای شهر تهران فراخوان داده نمیشه و این فراخوان و برای مناطق محروم یا جایی که مهد کم هست اعلام می کنند

 1. سلام،ممنون از سایت جامع وکامل شما،جواب خیلی سوالاتم را گرفتم،،بنده مدرک کارشناسی روانشناسی عمومی دارم،متاسفانه اصل مدرکم را گم کرده ام،کپی مدرکم را دارم،ایا میتوانم برا ی اخذ مجوز مهد کودک اقدام کنم، با تشکر علی طالبی از اصفهان

  • سپاس از توجه و نظر شما؛ بله شما می توانید با کپی مدرک هم اقدام بفرمایید. در واقع یکی از مدارکی که بهزیستی می خواهد استعلام از دانشگاه است به این ترتیب که نامه ای به شما می دهند که جهت تایید مدرک به دانشگاه ببرید. در نتیجه مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت اما جهت کسب اطمینان از بهزیستی منطقه خود پرس و جو بفرمایید.

 1. با سلام اطلاعات بسیار خوبی بود میخواستم بدونم با مدرک کارشناسی مردم شناسی هم میتونم مهد کودک تاسیس کنم یا نه؟

  • سپاس از توجه شما دوست عزیز؛ طبق دستور خود بهزیستی مدارک مرتبط با کودک باید باشه ولی جهت اطمینان بیشتر می تونید از اداره بهزیستی منطقه و شهر خودتون پرس و جو کنید.

 1. با سلام. کارشناس ارشد مشاوره توانبخسی هستم. بازی درمانی انجام میدم. قصد تاسیس مهد کودک را دارم. اولین جایی کع باید مراجعه کنم، بهزیستی محل هستش؟

  • بله، شما باید در مرحله اول به بهزیستی مراجعه فرمایید خود بهزیستی راهنمایی تون می کنه

 1. با سلام در کدام یک از روستاهای نزدیک نیشابور میتوان مهد افتتاح کرد

  • از بهزیستی منطقه خود سوال کنید راهنمایی تون می کنن

 1. با سلام. من فوق لیسانس فیزیک دارم ولی خیلی دوست دارم مهد کودک تاسیس کنم. آیا به عنوان مدیر میتونم اینکار رو انجام بدم؟ آخه ظاهرا که رشته من جز رشته های مجاز نیست؟ میشه خواهش کنم جواب سوال منو بدین. مرسی

  • سلام؛ جهت دریافت مجوز تاسیس مهدکودک رشته شما باید جز رشته های مجاز باشد اما می توانید به عنوان سرمایه گذار با کسی که مجوز تاسیس مهدکودک دارد همکاری کنید

 1. سلام من مایل به تاسیس مهدکودکم یکی از آشناها مجوزشو گرفته ولی متاسفانه بخاطری مشکلی که براشون پیش اومده نمیتونن مهد و تاسیس کنن من میخواستم بدونم میتونم اینکارو انجام بدم؟ میتونم اونجارو راه اندازی کنم؟ امکانش هست؟ خودم لیسانسه مهندسی صنایع ام اگه میشه راهنمایی کنین

  • بله شما می توانید به عنوان سرمایه گذار اقدام کنید. آخرین مطلبی که در بخش وبلاگ مهدیاب با عنوان "مراحل تاسیس و راه اندازی مهدکودک" را مطالعه فرمایید.

 1. آیا با مدرک کارشناسی تربیت بدنی می توان مجوز گرفت؟ اگه مکان زیر زمین باشه چی

  • در حال حاضر فقط با مدارک مرتبط می توان اقدام به دریافت مجوز کرد اما جهت اطمینان می توانید از بهزیستی منطقه خود جویای جزئیات شوید. در مورد مکان مهدکودک نیاز است که نور گیر باشد و فکر نمی کنم زیر زمین مورد قبول واقع شود. در بخش وبلاگ مطالبی در رابطه با شرایط محیطی مهدکودک است که می توانید مطالعه فرمایید که جزئیات لازم برای مکان مهدکودک را مورد بررسی قرار داده است.

 1. با سلام دوباره... دوست خوبم میشه بگید سریع ترین راه برای دریافت کارت مربی گری مهد چه راهیه؟

  • شما می تونید دوره های فشرده مربیگیری که مدیران مهدها میذارن و بگذرونید که حدودا 3 ماه طول می کشه ولی بهتره از بهزیستی منطقه تون بپرسید و در دوره های بهزیستی شرکت کنید.

 1. سلام واقعا بابت راهنمایتون ازتون سپاسگذارم. من مجوز و اجاره کردم کجا برم برای اقدامات لازم؟ میشه کامل برام توضیح بدین؟ بعد از اجاره مجوز فقط به مکان و پرسنل نیاز دارم؟ که بعد از اون پروانه شروع رو بگیرم؟ ادرس سازمان رو میشه بدین بهم؟ واقعا خیلی خیلی خیلی از شما و سایت عالیییییتون ممنون

  • مراحل به صورت خلاصه به این صورت است: موسس مهد به بهزیستی منطقه مراجعه می کند و مکان را نشان می دهد و پس از تایید، نامه برای سوء پیشینه و آزمایش اعتیاد را دریافت می کنند که باید جواب را به بهزیستی ارائه دهند و همچنین نامه برای پلیس+10میگیره و پرونده به امکان انتقال داده میشه تا برای بازدید مکان حضور یابند و پس از آن نیز از اداره بهداشت برای بررسی محیط حاضر می شود. مطلبی نیز در رابطه با شرایط محیطی مهدکودک در بخش وبلاگ مهدیاب ارسال شده است که با جزئیات کامل شرایط را شرح می دهد اما به طور بسیار خلاصه در نظر داشته باشید که فاصله مهدکودک شما تا سایر مهد کودک ها باید حداقل 150 متر باشد، کلاس ها نورگیر بوده و متراژ آن کمتر از 12 متر نباشد.

  • دوست عزیز در واقع چیزی به عنوان اجاره مجوز از سمت بهزیستی پذیرفته نیست و در واقع این اجاره به معنی توافقی بین مدیر مسئول(شخصی که مجوز و دریافت کرده) و شخصی که قصد سرمایه گذاری دارد می باشد از این رو شما نمی توانید وارد بخش های اداری شوید و تمامی این کارها باید از طریق مدیر مسئول پیگیری شود و هر مشکلی که در مهد پیش بیاید در نهایت مدیر مسئول باید پاسخگو باشد. برای راه اندازی مهد هم مدیر مسئول باید به اداره بهزیستی منطقه مراجعه کنند تا مراحل براشون توضیح داده بشه و اقدامات لازم جهت تایید مکان و سایر کارهای اداری را انجام دهند.

 1. سلام. من سرمایه کافی برای تاسیس مهد را دارم و بسیار هم علاقه مند هستم. ولی شرایط مزکور را ندارم. افراد قابل اعتماد برای شراکت در این کار را چگونه میتوان یافت؟

  • با پشتیبانی مهدیاب تماس بگیرید تا افرادی که مجوز مهدکودک را دارند و به دنبال سرمایه گذار هستند را به شما معرفی کنیم

 1. سلام. وقت بخیر با مدرک تحصیلی دیپلم امکانش هست ؟ اگر کلاس یا کارورزی انجام بدم؟

  • در شرایط اختصاصی موسس مهدکودک و مسئول فنی دارا بودن مدرک کارشناسی و بالاتر ذکر شده و همچنین گذراندن دوره های لازم به همین علت فکر نمی کنیم با مدرک دیپلم امکان این کار وجود داشته باشد. اما شما می توانید مجوز دیگر افراد را اجاره کنید یا به عبارت دیگر سرمایه گذاری انجام دهید

 1. سلام.به من برای تاسیس مهد کودک گفتند که باید در کلاس های اموزش ثبت نام کنم و گفتند که به سایتkanoongilan.ir باید مراجعه کنم.من به این سایت رفتم ولی موفق نشدم.لطفا میشه بگید کدوم قسمت سایت باید برم؟

  • کاربری گرامی احتمالا منظور این لینک بوده است: http://kanoongilan.ir/main/23-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html اما جهت اطمینان از بخش ارتباط با مای سایت http://kanoongilan.ir سوال خود را مطرح بفرمایید.

 1. باعرض سلام -کارشناس علوم تربیتی هستم 2سال سابقه تدریس بصورت سرباز معلم دارم میتونم مجوز تاسیس مهد بگیرم ؟؟

  • جناب عبدالرئوف، مدارک و شرایط لازم جهت در یافت مجوز مهدکودک در مطلب فوق ذکر شده است.

 1. با سلام برای تاسیس مهدهای دوزبانه نیز شرایط به همین صورت هست ؟ برای تحویل مدارک به چه آدرسی باید مراجعه نمود ؟

  • سلام مدارک که باید قاعدتا به بهزیستی استان تحویل داده بشه شما با بهزیستی استان تون تماس بگیرید می تونن بهتر راهنمایی تون کنن

افزودن نظر

افزودن نظر