تلفن خانه بازی: 09337954096

استان / شهر: کرمان، كرمان

آدرس خانه بازی: خیابان ابوذر شمالی نبش کوچه 52