تلفن مهد کودک: 3220500

استان / شهر: آذربایجان شرقی، ميانه

آدرس مهد کودک: ترکمانچای