تلفن خانه بازی: 05152314689

استان / شهر: خراسان رضوی، تربت حیدریه

آدرس خانه بازی: مدرس 33 پلاک 16 یا فردوسی 26 پلاک 16، کوچه حٌسنی