تلفن مهد کودک: 38408877

استان / شهر: فارس، شيراز

آدرس مهد کودک: میانرود، بلوار بهارستان غربی، روبروی مجتمع ایثار